Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur ontmoetingscentrum De Paperclip te Velp

Juli 2022.

 1. Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
 2. Bij een voorlopige reservering kan na opgave van de door de huurder beoogde activiteit in het gehuurde een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode. Indien zich voor het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de besproken datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd om de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.
 3. Verhuur kan niet plaatsvinden indien de in het gehuurde geplande activiteit naar het oordeel van de verhuurder zich niet verdraagt met de grondslag van verhuurder.
 4. Huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over alle technische en organisatorische zaken inclusief eventuele consumptieverzorging.
 1. Zalen in ‘De Paperclip’ zijn te huur van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 22.30 uur.
 1. Bij annulering 4 werkdagen of meer doch korter dan 7 werkdagen vóór de verhuurdatum is 50 % van de huursom verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 werkdagen vóór de verhuurdatum is de volledige huursom verschuldigd. Dit is ook het geval indien zonder te annuleren de huurder geen gebruik van de gehuurde ruimten maakt.
 1. Uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de nota zaalhuur en gebruik eventuele consumpties dient deze in zijn geheel te zijn voldaan op de bankrekening van de Stichting Ontmoetingscentrum De Paperclip.
 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:
  morgen: 09.00 – 12.30 uur
  middag: 13.30 – 17.00 uur
  avond: 19.00 – 22.30 uur
 1. Het huurbedrag is inclusief verwarming, verlichting, water en (standaard) schoonmaak (zie ook punt 22).
 2. In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden genuttigd, behoudens met voorafgaande toestemming van de beheerder.
 3. Onderverhuur is niet toegestaan.
 4. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Mocht dit toch plaatsgevonden hebben dan draagt de huurder de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 5. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.
 6. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.
 7. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids) voorschriften.
 8. In het gebouw geldt een rookverbod.
 9. Vluchtwegen en (nood)uitgangen dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn en blijven. In verband met de brandveiligheid is het:
  – Scootmobiels en rollators mogen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald.
  – Niet toegestaan om te frituren, fonduen of dergelijke in de zalen.
  – Mag aan het plafond, muren en de lampen niets worden bevestigd, tenzij dit is in overleg is gegaan met de coördinator van de verhuur.
  – Mogen versierselen uitsluitend bestaan uit onbrandbare materialen.
 10. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.
 11. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 12. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 13. De gehuurde ruimten dienen achter gelaten te worden in de staat waarin zij werden gehuurd. Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd. Als dit naar het oordeel van de beheerder onvoldoende is gebeurd en een extra schoonmaakbeurt nodig is, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.
 14. Huurder is verplicht na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen. Onze entree en gang is met camera’s beveiligd.
 15. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van eigendommen van de huurder en zijn gasten, tijdens het gebruik.
 16. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.
 17. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.
 18. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 19. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.

Reacties zijn gesloten.