Functie penningmeester

Functieomschrijving penningmeester

 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten, samen met de voorzitter en de secretaris,
  conform het bepaalde in de statuten;
 • Beheert de financiën van de stichting en voert de financiële correspondentie met de
  gemeente/subsidiegever;
 • Stelt jaarlijks de begroting van de stichting op en dient deze – volgens de vereisten – in bij
  de gemeente/subsidiegever;
 • Rapporteert per kwartaal aan het bestuur over de exploitatieresultaten;
 • Maakt jaarlijks een financieel overzicht over het afgelopen boekjaar en legt dit tijdig voor
  aan het bestuur en aan de stichtingsraad;
 • Dient jaarlijks het financieel jaarverslag en de balans in bij de gemeente/subsidiegever,
  conform de vereisten daartoe;
 • Draagt zorg voor de uitbetalingen namens de stichting;
 • Houdt, in overleg met het bestuur, het contact met verzekeraars over de te verzekeren
  risico’s en de hoogte daarvan en treft de noodzakelijke voorzieningen op dit punt;
 • Kan zelfstandig kwijting geven voor uitgaven die conform zijn aan de door het bestuur
  vastgestelde begroting;
 • Kan, indien noodzakelijk, kwijting geven voor uitgaven die de desbetreffende vastgestelde
  begrotingspost met maximaal € 2.000,– overstijgen (volgens artikel 8 lid 1 statuten) en
  legt daarvan omgaand verantwoording af in het bestuur;
 • Voor uitgaven die een vastgestelde begrotingspost met meer dan € 2.000,– overstijgen,
  wordt door voorzitter, secretaris en penningmeester gezamenlijk kwijting gegeven (artikel
  7 lid 1 statuten), ná toetsing aan het overeengekomen bestuursbeleid;
 • Ziet toe op de correcte uitvoering en afwikkeling van de inkoop t.b.v. De Paperclip en de
  correcte afwikkeling van de barinkomsten. Onderhoudt daartoe de contacten met de
  betrokkenen;
 • Levert een bijdrage aan het algemene beleid en bestuur van de stichting en de uitvoering daarvan.

Reacties zijn gesloten.